O portáliAktualityProduktySlužbyKontaktPrístupRegistrovaní
 
 
 
 
Návrhy právnych predpisov
Aktuálny vestník MŽP SR
Zaujímavé linky

EIONET European Environment Information and Observation Network

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia

ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Na stiahnutie

Acrobat Reader

Vitajte na stránkach portálu environet.sk

interaktívneho on-line nástroja  pre prácu s environmentálnou legislatívou

Environmentálna legislatíva stanovuje podmienky, ktorých cieľom je zabezpečiť vhodné správanie sa fyzických a právnických osôb vo viac, či menej človekom ovplyvnenom prírodnom prostredí so snahou dosiahnuť  optimálny vzťah medzi ekonomickou, sociálnou a environmentálnou dimenziou rozvoja, ako hlavného princípu koncepcie trvalo udržateľného rozvoja ľudskej spoločnosti.

Územie  Slovenskej republiky z hľadiska prírodných podmienok predstavuje krajinu s rôznorodými  podmienkami, s rôznym stupňom  jej využívania  a mierou zaťaženia, čo so sebou prináša  tiež rozdielnu kvalitu životného prostredia regiónov a  mikroregiónov. Každá firma, či inštitúcia je tak umiestnená do prostredia so svojimi osobitými vlastnosťami, ktoré sa  v podstatnej miere postupne odrážajú v legislatívnych limitoch a požiadavkách uplatňovaných orgánmi verejnej správy.     

Účelom portálu nie je na komerčnej báze ponúkať znenia právnych predpisov v oblasti životného prostredia, ktoré sú voľne dostupné, ale poskytnúť efektívny nástroj pre cieľového používateľa k tvorbe vlastných špecifických registrov environmentálnej legislatívy a z nej vyplývajúcich  požiadaviek z hľadiska  lokality - miesta pôsobenia daného subjektu a vykonávanej  činnosti  s cieľom zjednodušiť  dostupnosť národnej, regionálnej a lokálnej environmentálnej legislatívy.  

"Environet.sk" je v neposlednej miere ďalším príspevkom jeho tvorcov na ceste k zvyšovaniu environmentálneho povedomia ekonomicky aktívnej verejnosti, ktoré je hnacím motívom v zmene postojov a zmene environmentálneho správania.


Tu nájdete pravidlá pre používanie portálu ...

 

 

 

Prihlásenie
ims, spol. s r.o.

Poradenská, konzultačná a vzdelávacia spoločnosť pre oblasť implementácie integrovaných systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem

ENGOM, s.r.o.

Spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb a produktov v oblasti životného prostredia

Environmentálna prevencia
Ako pracovať s portálom
Nový server
....