O portáliAktualityProduktySlužbyKontaktPrístupRegistrovaní
 
 
 
 
Návrhy právnych predpisov
Aktuálny vestník MŽP SR
Zaujímavé linky

EIONET European Environment Information and Observation Network

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia

ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Na stiahnutie

Acrobat Reader

Legislatíva životného prostredia

Potreba chrániť životné prostredie pred znečistením je stále jednou z najdôležitejších tém moderného sveta. Je všeobecne akceptované, že životné prostredie zahŕňa širokú škálu elementov, vrátane ovzdušia, vody, pôdy, flóry a fauny, ako aj ľudského zdravia a bezpečnosti, a že tieto majú byť chránené ako súčasť globálneho cieľa zaistiť trvalo udržateľný rozvoj.

Slovenská republika ako členský štát Európskej únie transponuje právne záväzné environmentálne normy prijaté Európskym parlamentom a Radou ministrov, ktorá reprezentuje členské štáty, ako spolutvorcov legislatívy EÚ do svojho právneho poriadku, a prostredníctvom verejnej správy zabezpečuje ich uplatňovanie v praxi.

Vzhľadom na zvyšujúci sa počet právnych noriem v systéme environmentálneho práva a zyšujúcu sa odbornú a časovú náročnosť, portál  "environet.sk" ponúka efektívny nástroj pre prácu s legislatívou životného prostredia s cieľom sprístupniť komplikovaný súbor právnych noriem každému používateľovi bez potreby osobitných znalostí alebo poznania presného označenia hľadaného dokumentu.

 

Prihlásenie
ims, spol. s r.o.

Poradenská, konzultačná a vzdelávacia spoločnosť pre oblasť implementácie integrovaných systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem

ENGOM, s.r.o.

Spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb a produktov v oblasti životného prostredia

Environmentálna prevencia
Ako pracovať s portálom
Nový server
....