O portáliAktualityProduktySlužbyKontaktPrístupRegistrovaní
 
 
 
 
Návrhy právnych predpisov
Aktuálny vestník MŽP SR
Zaujímavé linky

EIONET European Environment Information and Observation Network

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia

ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Na stiahnutie

Acrobat Reader

Obce a samosprávne kraje

Prenesený výkon pôsobností štátnej správy na obce a samosprávne kraje na úseku starostlivosti o životné prostredie.

V Slovenskej republike verejná správa pôsobí a bude naďalej pôsobiť v tzv. oddelenom modeli (štátna správa a nezávislá územná a miestna samospráva ). Vzťahy medzi orgánmi štátu, krajskou samosprávou, obcami a podnikateľskými a mimovládnymi organizáciami sa budú riadiť na báze vzájomnej spolupráce (princíp partnerstva).

V zmysle zákonov súvisiacich s procesom decentralizácie a modernizácie verejnej správy prešla od 1.1.2002 časť kompetencií z orgánov štátnej správy na samosprávnu úroveň, vrátane kompetencií v oblasti životného prostredia.

V súlade s projektom decentralizácie verejnej správy a zákonmi:

  • č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,
  • č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší),
  • č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
  • č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
  • č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

je vymedzený a špecifikovaný prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na samosprávne orgány.

Vzhľadom na zvyšujúci sa rozsah preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy na obce a samosprávne kraje a odbornú náročnosť charakteristickú pre oblasť životného prostredia "environet.sk" ponúka samosprávnym orgánom partnerskú spoluprácu spočívajúcu v zabezpečení povinnosti viesť aktuálny register právnych predpisov na úseku životného prostredia potrebný k výkonu štátom zverených kompetencií. 

Prihlásenie
ims, spol. s r.o.

Poradenská, konzultačná a vzdelávacia spoločnosť pre oblasť implementácie integrovaných systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem

ENGOM, s.r.o.

Spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb a produktov v oblasti životného prostredia

Environmentálna prevencia
Ako pracovať s portálom
Nový server
....