O portáliAktualityProduktySlužbyKontaktPrístupRegistrovaní
 
 
 
 
Návrhy právnych predpisov
Aktuálny vestník MŽP SR
Zaujímavé linky

EIONET European Environment Information and Observation Network

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia

ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Na stiahnutie

Acrobat Reader

Ochrana a racionálne využívanie horninového prostredia

Ochrana a racionálne využívanie horninového prostredia je obsiahnuté na národnej úrovni celkovo v 10 aktuálnych právnych predpisoch so zapracovaním priamych i nepriamych novelizácií.

Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov upravuje :

  • podmienky projektovania, vykonávania, vyhodnocovania a kontroly geologických prác,
  • pôsobnosť štátnej geologickej správy,
  • sankcie za porušenie ustanovení tohto zákona.

Účelom zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) je ustanoviť zásady ochrany a racionálneho využívania nerastného bohatstva, najmä pri geologickom prieskume, otvárke, príprave a dobývaní ložísk nerastov, úprave a zušľachťovaní nerastov vykonávanom v súvislosti s ich dobývaním, ako aj bezpečnosti prevádzky a ochrany životného prostredia pri týchto činnostiach.

Účelom zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe tohto zákona je ustanoviť podmienky vykonávania banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom najmä z hľadiska racionálneho využívania ložísk nerastov, bezpečnosti práce a prevádzky, ochrany pracovného prostredia, ako aj podmienky používania výbušnín a upraviť organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej banskej správy.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z.z. sa vykonáva geologický zákon.

Prihlásenie
ims, spol. s r.o.

Poradenská, konzultačná a vzdelávacia spoločnosť pre oblasť implementácie integrovaných systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem

ENGOM, s.r.o.

Spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb a produktov v oblasti životného prostredia

Environmentálna prevencia
Ako pracovať s portálom
Nový server
....