O portáliAktualityProduktySlužbyKontaktPrístupRegistrovaní
 
 
 
 
Návrhy právnych predpisov
Aktuálny vestník MŽP SR
Zaujímavé linky

EIONET European Environment Information and Observation Network

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia

ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Na stiahnutie

Acrobat Reader

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia je obsiahnutá na národnej úrovni celkovo v 2 aktuálnych právnych predpisoch so zapracovaním priamych a nepriamych novelizácií (5 noviel).

Slovenská republika zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 15.3.2013 využíva jeden z nástrojov Európskej únie pre obmedzovanie znečistenia životného prostredia do praxe (Smernica 96/61/ES o IPPC (Integrated Polution and Prevention Control).

Účelom zákona je, v súlade s právom Európskeho spoločenstva, dosiahnuť vysokú úroveň ochrany životného prostredia ako celku, zabezpečenia integrovaného výkonu verejnej správy pri povoľovaní prevádzky a zriadenia a prevádzkovania integrovaného registra znečisťovania životného prostredia. Táto právna norma mení prístup v ochrane životného prostredia a predstavuje prechod od systému odstraňovania znečistenia z konca technologických procesov („end of pipe“) a zložiek životného prostredia na prevenciu, znižovanie a elimináciu emisií škodlivých látok priamo u zdroja v súlade so zásadou “znečisťovateľ platí”.

Pojem „integrovaná ochrana životného prostredia“ zahŕňa uvažovanie o vplyvoch na všetky zložky životného prostredia (ovzdušie, voda, pôda a biota) spolu, namiesto oddeleného pohľadu na jednotlivé zložky. Dôvodom je, že kontrola vypúšťania látky do jednej zložky životného prostredia môže spôsobiť presun látky do inej zložky životného prostredia.

Prihlásenie
ims, spol. s r.o.

Poradenská, konzultačná a vzdelávacia spoločnosť pre oblasť implementácie integrovaných systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem

ENGOM, s.r.o.

Spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb a produktov v oblasti životného prostredia

Environmentálna prevencia
Ako pracovať s portálom
Nový server
....