O portáliAktualityProduktySlužbyKontaktPrístupRegistrovaní
 
 
 
 
Návrhy právnych predpisov
Aktuálny vestník MŽP SR
Zaujímavé linky

EIONET European Environment Information and Observation Network

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia

ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Na stiahnutie

Acrobat Reader

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je obsiahnuté na národnej úrovni celkovo v 2 aktuálnych právnych predpisoch.

Proces posudzovania vplyvov určitých stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie (Environmental Impact Assessment – v medzinárodne zaužívanej skratke „EIA“) sa uplatňuje v hospodársky vyspelých krajinách už viac ako 30 rokov. Predstavuje účinný preventívny systém, ktorý vychádza z prognózy a hodnotenia očakávaných vplyvov (negatívnych i pozitívnych) plánovaných činností na životné prostredie.

V Slovenskej republike bol v roku 1994 prijatý zákon NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý sa uplatňoval od 1.9. 1994 do 1.2.2006, kedy nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetom zákona je upraviť postup pri komplexnom odbornom a verejnom posudzovaní vplyvov na životné prostredie strategických dokumentov (koncepcie, politiky, plány, programy) a navrhovaných činností (projekty, stavby zariadenia a iný zásah do životného prostredia) na životné prostredie.

Odbornú spôsobilosť na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie upravuje vyhláška MŽP SR č. 113/2006 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť 1.3.2006.

Prihlásenie
ims, spol. s r.o.

Poradenská, konzultačná a vzdelávacia spoločnosť pre oblasť implementácie integrovaných systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem

ENGOM, s.r.o.

Spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb a produktov v oblasti životného prostredia

Environmentálna prevencia
Ako pracovať s portálom
Nový server
....