O portáliAktualityProduktySlužbyKontaktPrístupRegistrovaní
 
 
 
 
Návrhy právnych predpisov
Aktuálny vestník MŽP SR
Zaujímavé linky

EIONET European Environment Information and Observation Network

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia

ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Na stiahnutie

Acrobat Reader

Geneticky modifikované organizmy

Problematika geneticky modifikovaných organizmov je obsiahnutá na národnej úrovni celkovo v 4 aktuálnych právnych  predpisoch so zapracovaním priamych a nepriamych novelizácií.

Hlavným účelom právnej úpravy  je aproximáciou smerníc Európskej únie z rokov 1990 a 2001 dosiahnuť porovnateľný právny stav v celoeurópskom meradle. To má význam na reguláciu trhu s výrobkami, ktoré sú geneticky zmenené alebo obsahujú organizmy zmenené použitím genetických technológií. Ide o smernicu Rady č. 90/219/EEC z 23. apríla 1990 o kontrolovanom používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v znení smernice Rady č. 94/51/EC zo 7. novembra 1994 a smernice Rady č.98/81/EC z 26. októbra 1998 a v znení rozhodnutia Rady č. 2001/204/EC a smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 01/18/EC z 18. marca 2001 o zámernom uvoľňovaní geneticky modifikovaných organizmov  do životného prostredia a o zrušení smernice Rady č. 90/220/EEC.

Zákon č. 151/2002 Z.z. o určuje jednotné pravidlá výskumu, výroby a distribúcie geneticky  modifikovaných organizmov a výrobkov z nich a úpravou, okrem iného aj zamedzí voľný  dovoz na slovenský trh a zároveň umožní vývoz takýchto organizmov a slovenských výrobkov  z nich do zahraničia. Význam zákona je aj v tom, že reglementáciou používania genetických  technológií na živých organizmoch sa zamedzí nekontrolovateľný vývin vedy a výroby, ktorý  by v konečnom dôsledku mohol mať bezprostredné alebo budúce negatívne dôsledky na zdravie ľudí, zvierat a rastlín, mohol by ovplyvniť biologický reťazec organizmov v prírode alebo obmedziť prirodzenú rôznorodosť živej prírody.

 

Zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe účinný od  1. júna 2006  stanovuje podmienky nakladania s geneticky modifikovanými rastlinami a opatrenia na ochranu rastlín pestovaných konvenčným spôsobom hospodárenia a ekologickým spôsobom hospodárenia a opatrenia na zamedzenie nežiaducej prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov.

 

Vyhláška č. 69/2007 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z.z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe účinná dňom vyhlásnia upravuje podrobnosti :

a) o technických opatreniach súvisiacich s pestovaním a nakladaním s geneticky modifikovanými rastlinami,

b) o odbornom pláne pestovania modifikovaných rastlín,

c) o najmenších izolačných vzdialenostiach,

d) o školení o nakladaní s modifikovanými rastlinami.

 

Prihlásenie
ims, spol. s r.o.

Poradenská, konzultačná a vzdelávacia spoločnosť pre oblasť implementácie integrovaných systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem

ENGOM, s.r.o.

Spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb a produktov v oblasti životného prostredia

Environmentálna prevencia
Ako pracovať s portálom
Nový server
....