O portáliAktualityProduktySlužbyKontaktPrístupRegistrovaní
 
 
 
 
Návrhy právnych predpisov
Aktuálny vestník MŽP SR
Zaujímavé linky

EIONET European Environment Information and Observation Network

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia

ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Na stiahnutie

Acrobat Reader

Produkty

„Environet.sk“ ponúka systémovo ucelený produkt pozostávajúci z hierarchicky zoradených právnych predpisov podľa podľa zložiek životného prostredia a jednotlivých odborov s cieľom zjednodušiť dostupnosť legislatívnych noriem a informácií o legislatívnych požiadavkách pre právnické a fyzické osoby.

Portál umožňuje registrovaným používateľom využívať systém vyhľadávania aktuálnych právnych predpisov a dokumentov podľa odborného členenia z hľadiska rezortnej pôsobnosti, vytvárať registre právnych predpisov v oblasti životného prostredia a registre povinností vzhľadom na podmienky daného subjektu. (Tu nájdete  podrobný popis práce s  portálom "environet.sk".)


Spôsob registrácie na „environet.sk“:

Registrácia na „environet.sk“ je poskytovaná ako neplatená služba. Každý záujemca má možnosť zaregistrovať sa na „environet.sk“ prostredníctvom registračného formulára, pričom po úspešnom zaregistrovaní je systémom automaticky generovaný e-mail pre aktiváciu účtu používateľa.

Registrovaný používateľ má možnosť on-line na základe zvolených kritérií vytvárať svoje registre legislatívy napr.:

  • Základný register legislatívy: obsahujúci aktuálne právne predpisy od Ústavy SR, cez všeobecné právne predpisy uplatňované v životnom prostredí, zložkové právne predpisy, nariadenia vlády, oznámenia, vyhlášky a výnosy ústredných orgánov štátnej správy.
  • Lokalizovaný register legislatívy: priamo nadväzujúci na obsah základného registra legislatívy, pričom je doplnený o regionálne a lokálne platné právne predpisy vzťahujúce sa na lokalitu pôsobenia organizácie podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky (obce a mestá, okresy, VÚC).
  • Špecializovaný register legislatívy: obsahuje právne predpisy podľa špecifických požiadaviek používateľa napr. z hľadiska inštitucionálnej pôsobnosti (zložkového členenia v rámci rezortu, členenie podľa územných obvodov KÚŽP a ObÚŽP ...).
Vzhľadom na počet obcí v SR (2928), počet  okresov v  SR (79) a počet krajov v  SR (8) je lokalizovaný a špecializovaný register legislatívy dostupný pre záujemcov na objednávku, ktorú môžete zaslať na  mailovú adresu environet@environet.sk

Prihlásenie
ims, spol. s r.o.

Poradenská, konzultačná a vzdelávacia spoločnosť pre oblasť implementácie integrovaných systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem

ENGOM, s.r.o.

Spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb a produktov v oblasti životného prostredia

Environmentálna prevencia
Ako pracovať s portálom
Nový server
....