O portáliAktualityProduktySlužbyKontaktPrístupRegistrovaní
 
 
 
 
Návrhy právnych predpisov
Aktuálny vestník MŽP SR
Zaujímavé linky

EIONET European Environment Information and Observation Network

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia

ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Na stiahnutie

Acrobat Reader

Aktuality

13. December 2014

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bola v čiastke č. 106/2014 zverejnená vyhláška MŽP SR č. 346/2014 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení vyhlášky č. 196/2014 Z.z.. 

3. December 2014

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bola v čiastke č. 103/2014 zverejnená vyhláška MŽP SR č. 337/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o financovaní geologických prác. 

21. November 2014

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bol v čiastke č. 97/2014 zverejnený zákon č.314/2014 Z.z., ktorým sa mení s dopĺňa zákon č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.      

10. Október 2014

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bola v čiastke č. 85/2014 zverejnená vyhláška MŽP SR č. 270/2014 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. 

10. Október 2014

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bol v čiastke č. 85/2014 zverejnený zákon č.268/2014 Z.z., ktorým sa mení s dopĺňa zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.     

22. August 2014

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bola v čiastke č. 75/2014 zverejnená vyhláška MŽP SR č. 228/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách. 

17. Júl 2014

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bol v čiastke č. 67/2014 zverejnený zákon č. 198/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.     

15. Júl 2014

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bola v čiastke č. 66/2014 zverejnená vyhláška MŽP SR č. 196/2014 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŽP SR č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektronické zariadenia a elektronické zariadenia. 

13. Jún 2014

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bol v čiastke č. 59/2014 zverejnený zákon č.160/2014 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon)  v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.     

13. Jún 2014

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bola v čiastke č. 58/2014 zverejnená vyhláška MŽP SR č. 159/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd.    

13. Jún 2014

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bola v čiastke č. 58/2014 zverejnená vyhláška MŽP SR č. 158/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov.    

16. Máj 2014

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bol v čiastke č. 42/2014 zverejnené Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2014 Z.z.  , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2010 Z.z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky. 

11. Apríl 2014

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bola v čiastke č. 31/2014 zverejnená vyhláška MŽP SR č. 85/2014 Z.z., ktorou sa ustanovuje celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok.   

30. Január 2014

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bol v čiastke č. 6/2014 zverejnené Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2014 Z.z.  o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku.

31. December 2013

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bol v čiastke č. 111/2013 zverejnený zákon č.506/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.     

28. December 2013

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bol v čiastke č. 108/2013 zverejnený zákon č.484/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.     

21. December 2013

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bola v čiastke č. 105/2013 zverejnená vyhláška MŽP SR č. 466/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 440/2008 Z. z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy.   

21. December 2013

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bola v čiastke č. 105/2013 zverejnená vyhláška MŽP SR č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia.  

21. December 2013

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bola v čiastke č. 103/2013 zverejnená vyhláška MŽP SR č. 442/2013 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MPŽPaRR SR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia.   

21. December 2013

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bol v čiastke č. 102/2013 zverejnený zákon č.434/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.     

26. November 2013

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bol v čiastke č. 93/2013 zverejnený zákon č.388/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (čl. IV zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.     

9. November 2013

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bol v čiastke č. 87/2013 zverejnený zákon č.346/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.     

9. November 2013

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bol v čiastke č. 87/2013 zverejnený zákon č.345/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.     

15. Október 2013

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bol v čiastke č. 73/2013 zverejnený zákon č.311/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú  niektoré zákony.     

11. Október 2013

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bola v čiastke č. 72/2013 zverejnená vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.  

26. September 2013

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bol v čiastke č. 68/2013 zverejnený zákon č.290/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

13. September 2013

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bola v čiastke č. 66/2013 zverejnená vyhláška MŽP SR č. 285/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení neskorších predpisov.  

22. August 2013

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bola v čiastke č. 55/2013 zverejnená vyhláška MŽP SR č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

19. Júl 2013

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bola v čiastke č. 49/2013 zverejnená vyhláška MŽP SR č. 209/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.

19. Júl 2013

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bol v čiastke č. 49/2013 zverejnený zákon č.207/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom  fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.   

1. Júl 2013

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bola v čiastke č. 42/2013 zverejnená vyhláška MŽP SR č. 183/2013 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15. Apríl 2013

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bola v čiastke č. 22/2013 zverejnená vyhláška MŽP SR č. 86/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 399/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 312/2008 Z. z.

15. Apríl 2013

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bola v čiastke č. 22/2013 zverejnená vyhláška MŽP SR č. 85/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 126/2004 Z.z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky č. 209/2005 Z. z.

15. Marec 2013

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bola v čiastke č. 14/2013 zverejnená vyhláška MŽP SR č. 47/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky MŽP SR č. 449/2009 Z. z.

28. Február 2013

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bol v čiastke č. 12/2013 zverejnený zákon č.39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

11. Január 2013

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky  bola v čiastke č. 3/2013 zverejnená vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 10/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje účel využitia výnosov z predaja kvót v dražbách.   

Prihlásenie
ims, spol. s r.o.

Poradenská, konzultačná a vzdelávacia spoločnosť pre oblasť implementácie integrovaných systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem

ENGOM, s.r.o.

Spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb a produktov v oblasti životného prostredia

Environmentálna prevencia
Ako pracovať s portálom
Nový server
....