O portáliAktualityProduktySlužbyKontaktPrístupRegistrovaní
 
 
 
 
Návrhy právnych predpisov
Aktuálny vestník MŽP SR
Zaujímavé linky

EIONET European Environment Information and Observation Network

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia

ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Na stiahnutie

Acrobat Reader

Ochrana prírody a krajiny

Ochrana prírody a krajiny je obsiahnutá na národnej úrovni v 78 aktuálnych právnych predpisoch v oblasti ochrany prírody a krajiny so zapracovaním priamych a nepriamych novelizácií.

Členenie v rámci zložky:

  • Ochrana živočíchov a rastlín (5 právnych predpisov)
  • Územná ochrana (73 právnych predpisov)

Nová právna úprava ochrany prírody je zameraná na prebratie záväzkov, ktoré vyplývajú najmä zo smernice Rady č. 92/43/EEC o ochrane prírodných stanovíšť voľne žijúcich živočíchov a rastlín v znení č. 97/62/EC (smernica o biotopoch), ktorá sa stala základným prostriedkom na ochranu druhov fauny a flóry a ich stanovíšť, zo smernice Rady č. 79/409/EEC o ochrane voľne žijúceho vtáctva v znení č. 81/854/EEC, č. 85/411/EEC, č. 91/244/EEC, č. 94/24/EC a č. 97/49/EC (smernica o vtákoch), ktorá chráni divo žijúce druhy vtákov a dôležité stanovištia, hniezdiská pre ich zachovanie, zo smernice Rady č. 99/22/EC o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách (smernica o ZOO), ktorej cieľom je ochrana voľne žijúcich živočíchov ex situ a z rozhodnutia Komisie č. 97/266/EC týkajúceho sa formátu informácií pre navrhované lokality NATURA 2000, ktoré musí vyplniť každý členský štát pre ním navrhnuté lokality do súboru NATURA 2000.

V zákone sú premietnuté záväzky, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohovorov, ktorými je SR viazaná, hlavne z Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva a protokolu o jeho zmene (registrovaný v čiastke 67/1990 Zb.), Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (oznámenie č. 93/1998 Z.z.), Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (oznámenie č. 91/1998 Z.z.), a Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie č. 159/1991 Zb.).

Prihlásenie
ims, spol. s r.o.

Poradenská, konzultačná a vzdelávacia spoločnosť pre oblasť implementácie integrovaných systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem

ENGOM, s.r.o.

Spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb a produktov v oblasti životného prostredia

Environmentálna prevencia
Ako pracovať s portálom
Nový server
....