O portáliAktualityProduktySlužbyKontaktPrístupRegistrovaní
 
 
 
 
Návrhy právnych predpisov
Aktuálny vestník MŽP SR
Zaujímavé linky

EIONET European Environment Information and Observation Network

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia

ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Na stiahnutie

Acrobat Reader

Odpady, obaly a odpadové hospodárstvo

Odpady, obaly a odpadové hospodárstvo je obsiahnuté  na národnej úrovni  v  22 aktuálnych právnych predpisoch  so zapracovaním priamych i nepriamych novelizácií.

Členenie v rámci zložky:

  • Odpady a odpadové hospodárstvo (16 právnych predpisov)
  • Obaly (2 právne predpisy)
  • Elektrozariadenia a elektroodpad (4 právne predpisy)

Preberanie európskej legislatívy týkajúcej sa odpadov pozostávalo z   troch krokoch – prvým bolo prijatie zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a predpisov na jeho vykonanie, druhým prijatie zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nahradený zákonom č.119/2010 Z.z., a tretím krokom prijatie zákona č.24/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Táto základná právna norma na úseku odpadov a odpadového hospodárstva upravuje práva a povinností právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva.

Nový zákon o obaloch č. 119/2010 Z.z. účinný od 1.mája 2010 presnejšie definuje pojem obal v súvislosti s potrebou transpozície smernice č. 2004/12/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov a zohľadňuje požiadavky z praxe.  

Základ právnej úpravy pre nakladanie s elektrozariadeniami a s elektroodpadom vytvára zákon NR SR č. 733/2004 Z.z., ktorý   mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nová stratégia v oblasti odpadov v rámci Európskej únie spočíva v snahe urobiť z Európy spoločnosť  využívajúcu recykláciu, ktorá predchádza vzniku odpadov a využíva ich  ako suroviny. 

Prihlásenie
ims, spol. s r.o.

Poradenská, konzultačná a vzdelávacia spoločnosť pre oblasť implementácie integrovaných systémov manažérstva podľa medzinárodných noriem

ENGOM, s.r.o.

Spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb a produktov v oblasti životného prostredia

Environmentálna prevencia
Ako pracovať s portálom
Nový server
....